Terms & Conditions

Všeobecné obchodní podmínky
I. Úvodní ustanovení


   1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě http://biologicals.cz/e-shop a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
   2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu http://biologicals.cz/e-shop je:

      Biologicals s.r.o.        
      Šrámkova 315            
      251 01 Říčany - Radošovice            
      IČ: 27575837        
      DIČ: CZ27575837
    
      zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114592            
      č.ú. 434096329 / 0800 Česká spořitelna, a.s.

      e-mail: info@biologicals.cz
      Tel.: +420-274776731
      FAX: +420-274773997 nebo +420-323601119

    3. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH v aktuální výši bude připočteno a objeví se při závěrečné rekapitulaci objednávky.


II. Uzavření kupní smlouvy

   1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu http://biologicals.cz/e-shop, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Biologicals s.r.o. si vyhrazuje právo na ověření objednávky.
   2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné
   3. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
   4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
   5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
   6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.
   7. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.
   8. Platba za zboží probíhá zásadně buď bezhotovostním převodem na účet Biologicals s.r.o., č.ú. 434096329 / 0800 vedeného u České spořitelny, a.s. nebo pomocí platebních karet. Při platbě bezhotovostním převodem platba probíhá na základě fakturace prodávajícího. U zákazníků, kteří dosud nevyužili naše služby, případně i v dalších případech, si prodávající vyhrazuje právo požadovat platbu předem formou zálohové faktury. Pro akceptaci platebních karet využíváme bezpečného platebního systému České spořitelny 3-D Secure. V případě platby kartou budou faktura a dodací list dodány spolu se zbožím.
   9. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy, pokud kupující výslovně nevyznačil v průběhu registrace jinak.

III. Expediční lhůty a dodací podmínky

   1. Není-li dohodnuto jinak, Vámi objednané zboží Vám bude zasláno Českou poštou, balíkovou službou PPL nebo dodáno firemním kurýrem. Způsob a výše úhrady závisí na výši objednávky a jsou zřejmé z objednávkového formuláře. Pokud poštovné a balné hradí příjemce, je to zřejmé včetně výše úhrady z objednávkového formuláře.
   2. Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je zboží expedováno v nejbližším možném termínu, často již následující pracovní den po obdržení objednávky.
   3. Tyto podmínky platí pro expedici po České republice. Pro zaslání zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese orders@biologicals.cz pro objednávky a info@biologicals.cz pro ostatní dotazy.

IV. Reklamace

   1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu http://biologicals.cz/e-shop a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

V. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

   1. Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Pokud se jedná o sterilní zboží nebo zboží s certifikátem Human DNA free, PCR inhibitor free, DNase free a RNase free, rozumí se nepoškozeným obalem jakýkoliv vnější obal balíku ve kterém bylo zboží odesláno. Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (kontakt info@biologicals.cz). Prodávající nevrací částku za poplatky související s manipulací se zbožím a s odesláním zboží.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny


   1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
         1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
         2. výrazným způsobem se změnila cena zboží.

          V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

   2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

VII. Závěrečná ustanovení

   1. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
   2. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

Reklamační řád

   1. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem http://biologicals.cz/e-shop reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem.
   2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: info@biologicals.cz
      Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady, stanovisko přepravce a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
   3. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce a získat i stanovisko přepravce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

      Upozornění:
      V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky (viz výše). Usnadní to další vyřizování reklamace.


   4. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
   5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.